Domů » Dopravní značky

Dopravní značky

Dopravní značky se dělí na svislé a vodorovné. Svislé dopravní značky mohou být stálé, proměnné nebo přenosné. Vodorovné dopravní značky se dělí na stálé a přechodné a mohou být doplněny dopravními knoflíky. Tvary symbolů značek nesmí být měněny, s výjimkou některých případů. Dopravní značky a další zařízení musí splňovat technické požadavky stanovené zvláštními předpisy.

Přehled dopravních značek

Dopravní značky se dělí na svislé a vodorovné a slouží k regulaci a zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Svislé dopravní značky se dělí na stálé, proměnné a přenosné.

  • Stálé značky jsou pevně umístěné a platí neustále.
  • Proměnné značky mají činnou plochu, která se může měnit podle potřeby.
  • Přenosné značky se dají snadno přemístit a umísťují se na červenobíle pruhovaném sloupku nebo na vozidle.

Vodorovné dopravní značky se dělí na stálé a přechodné. Stálé značky jsou trvale umístěné na povrchu komunikace, zatímco přechodné značky se používají dočasně, například při výlukách nebo opravách. Vodorovné značky mohou být doplněny dopravními knoflíky, které zvyšují jejich viditelnost.

Tvary symbolů dopravních značek se nesmějí měnit, avšak existují výjimky pro značky se symboly, které mohou být obráceny, a pro svislé dopravní značky proměnné. Dopravní značky a další zařízení, jako světelné a akustické signály, musí splňovat technické požadavky stanovené zvláštními předpisy.

Svislé dopravní značky zahrnují následující kategorie:

  • Výstražné značky, které upozorňují na nebezpečná místa a vyžadují zvýšenou opatrnost
  • Značky upravující přednost, které stanoví přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích
  • Zákazové značky, které ukládají účastníkům provozu zákazy nebo omezení
  • Příkazové značky, které ukládají účastníkům provozu příkazy, jako např. povinnost zastavit
  • Informativní značky, které poskytují účastníkům provozu nutné informace, slouží k jejich orientaci nebo ukládají povinnosti stanovené zákonem nebo zvláštním právním předpisem
  • Dodatkové tabulky, které zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny. Tyto tabulky mohou obsahovat například časy platnosti nebo výjimky pro určité typy vozidel.

Prováděcí právní předpis stanovuje podrobnosti dělení informativních značek, které pomáhají s orientací v provozu, označují směrování na místní cesty nebo ukazují místa parkování, zastávek veřejné dopravy a další důležité prvky v silničním provozu.

Vodorovné dopravní značky mohou být použity samostatně nebo ve spojení se svislými dopravními značkami či dopravními zařízeními, jejichž význam zdůrazňují nebo zpřesňují. Jsou vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem. Přechodné změny provozu na pozemních komunikacích, jako jsou objížďky nebo zóny s dočasným omezením rychlosti, jsou označeny žlutou nebo oranžovou barvou.

Celkově je důležité dodržovat dopravní značení a pravidla silničního provozu, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků. Dopravní značky a zařízení, jako světelné a akustické signály, musí splňovat technické požadavky stanovené zvláštními předpisy, aby byly viditelné a srozumitelné pro řidiče, chodce a další účastníky provozu. Znalost dopravních značek musíte prokázat v závěrečných testech autoškoly.

Světelné a akustické signály se používají k řízení provozu na pozemních komunikacích nebo k upozornění na nutnost zvýšené opatrnosti. Prováděcí právní předpis stanovuje druhy, význam, užití, provedení a tvary symbolů světelných a akustických signálů. Je důležité, aby světelné signály splňovaly zvláštní technické předpisy ohledně rozměrů, barev a technických požadavků.

Dopravní zařízení, jako například svodidla, zábrany nebo značení na vozovce, doplňuje dopravní značky a světelné a akustické signály, usměrňuje provoz na pozemních komunikacích a chrání účastníky provozu. Prováděcí právní předpis stanovuje druhy, význam, užití, provedení a tvary dopravních zařízení. Je nezbytné, aby dopravní zařízení splňovalo zvláštní technické předpisy týkající se rozměrů, barev a technických požadavků.

Zákon dále uvádí, že provedení a tvary symbolů světelných signálů, akustických signálů a dopravních zařízení se nesmí měnit, s výjimkou symbolů, které mohou být obráceny, a symbolů, které jsou uvedeny pouze jako vzory. Doprovodné akustické signály použité pro řízení provozu na pozemních komunikacích nesmějí být použity k jinému účelu.