Domů » Nákup a prodej ojetého vozu » Kupní smlouva na auto 2024 ke stažení + VZOR v PDF / DOC

Kupní smlouva na auto 2024 ke stažení + VZOR v PDF / DOC

12

Pokud potřebujete kupní smlouvu k automobilu, můžete si ji níže stáhnout ve formátech PDF nebo DOC.

Kupní smlouva na auto 2024 ke stažení + VZOR v PDF / DOC

Nezapomeňte si před koupí vozidla porovnat cenové nabídky povinné ručení. Kalkulaci lze provést nezávazně ještě než vozidlo koupíte.

WordPress Table

Každá kupní smlouva je v podstatě písemným stvrzením ujednání mezi dvěma nebo i více stranami a v případě zakoupení vozu je nezbytností, neboť se i jejím prostřednictvím potvrdí nový majitel. Každá taková smlouva by měla mít své náležitosti které je potřeba dodržet.

VZOR kupní smlouvy ke stažení

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

Čl.I.

Smluvní strany

Jméno a příjmení .………………………………………………………………………………………

Trvale bytem ……………………………………………………………………………………………

Rodné číslo ………………………………………………………………………………………………

dále jen „prodávající“

a

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………

Trvale bytem .…………………………………………………………………………………………

Rodné číslo ……………………………………………………………………………………………

dále jen „kupující“

uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla.

Čl.II.

Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného motorového vozidla uvedeného v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.

Čl.III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:

Tovární značka ……………………………………………………………………………………………………

Typ model …………………………………………………………………………………………………………

Barva vozidla ………………………………………………………………………………………………………

Rok výroby …………………………………………………………………………………………………………

Identifikační číslo vozidla (VIN) …………………………………………………………………………………

Zdvihový objem motoru …………………………………………………………………………………………

Registrační značka vozidla (SPZ) ………………………………………………………………………………

Číslo velkého technického průkazu …………………………………………………………………………….

Číslo ověření o registraci vozidla ……………………………………………………………………………….

(malý technický průkaz)

STK platná do ……………………………………………………………………………………………………

Počet ujetých kilometrů …………………………………………………………………………………………

Počet klíčů …………………………………………………………………………………………………………

Stav karoserie vozidla …………………………………………………………………………………………….

Další podrobnosti o prodávaném vozidle (parametry, výbava, příslušenství): ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

Čl.IV.

Kupní cena

Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí …………………………Kč (slovy……………………………………………………………………………). Kupní cenu kupující zaplatí:

v hotovosti při podpisu této smlouvy*

převodem na bankovní účet prodávajícího* č: ……………………….. do …… dnů od podpisu smlouvy.

Čl.V.

Prohlášení kupujícího

Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla, jeho obsluhou a že s ním byla provedena zkušební jízda. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím zřetelně seznámen s níže uvedenými závadami vozidla a bere je na vědomí. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu nezatajil. Závady vozidla: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Čl.VI.

Povinnosti kupujícího

Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující a to na svůj náklad. Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen bezodkladně vozidlo pojistit.

Čl.VI.

Závěrečná ustanovení

Zaplacením kupní ceny uvedené v Čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo prodávaného motorového vozidla. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V …………………………………………………… dne ………………………………………………

podpis prodávajícího …………………………………………………

podpis kupujícího ……………………………………………………

* nehodící se škrtněte 4

Mějte na paměti, že:

Uvedená kupní smlouva je možností, jak může taková kupní smlouva vypadat. V případě potřeby je možné tento vzor doplnit o určité kolonky a informace tak, aby byly obě strany spokojeny a kupní smlouva byla kompletní. V případě úpravy vzoru vám doporučujeme doplněnou verzi smlouvy nechat zkontrolovat právníkem, abyste se vyhnuli možným budoucím problémům. Právník při kontrole posoudí, zda-li je upravená kupní smlouva po obsahové stránce správně formulovaná a je tak možné ji využít.

Co musí obsahovat správná kupní smlouva?

Účastníci smlouvy musí být identifikováni, to znamená, že musí být uvedena jejich celá jména, trvalá bydliště, případně číslo průkazu totožnosti. Dále je specifikován předmět smlouvy a vzájemná práva a povinnosti.

Chybět nesmí datum uzavření a podpisy účastníků. Nejčastějším typem smlouvy je kupní smlouva, která musí kromě předmětu prodeje obsahovat také kupní cenu a podmínky, za kterých prodávající úplatně převede předmět prodeje na kupujícího. Kupní smlouva na auto musí prodávané auto co nejpřesněji popsat. Jednak musí být uvedena značka vozidla a jeho typ, barva, rok výroby, SPZ a další údaje. Dále následuje popis stavu vozidla, od počtu najetých kilometrů až po technický stav, včetně závad, které jsou dosavadnímu majiteli, tedy prodávajícímu v danou chvíli známy. V neposlední řadě se do kupní smlouvy uvede i vybavení vozidla, případně i příslušenství, které k vozu náleží (sada pneumatik, náhradní díly apod.).

Kupní smlouva u ojetého vozidla

Ovšem při koupi ojetého vozu není důležitá pouze samotná kupní smlouva, ale i osobní prověření stavu vozidla. Kupní smlouva na auto se v roce 2024 v podstatě v ničem neliší od kupních smluv uzavíraných v letech předchozích. Pro kupujícího znamená kupování ojetého vozidla vždy riziko a krok do neznáma. O něco jistější je kupovat ojetinu v autobazaru, než tzv. z volné ruky. V každém případě je ovšem vždy velice prozíravé přizvat si k prohlídce ojetého vozu automechanika, nebo alespoň zkušeného motoristu, který se v autech vyzná.

Kupní smlouva na automobil musí popsat stav vozidla co nejvýstižněji a hlavně co nejpravdivěji. Co nejlépe sestavená kupní smlouva zajistí kupujícímu lepší právní pozici v případném soudním sporu, pokud by se objevily i skryté závady.

Plná moc k přepisu vozidla

Plná moc k přepisu vozidla je potřeba v tom případě, kdy se kupující nemůže setkat s prodávajícím na úřadě. Nemohou tak tedy požádat o přepis vozidla společně a jedna strana tedy musí straně druhé nachytast plnou moc, aby mohl být přepis vozidla proveden. Plnou moc může udělit prodávající kupujícímu i kupující prodávajícímu. Mějte ale na paměti, že za provedení přepisu v zákonné lhůtě má zodpovědnost prodávající, tudíž zmocnění kupujícího v žádném případě nedoporučujeme. Přepis jako takový nemusí provést ani jedna strana, jelikož může kupující i prodávající zplnomocnit třetí stranu, která přepis provede. Plná moc musí vždy být úředně ověřena.

VZOR plné moci k přepisu vozidla

Plná moc

Já, níže podepsaný (á): ………………………………………………………………………………..

Narozen (a) : ………………………………………….

RČ: ………………………………………….

Bytem trvale: ………………………………………………………………………………………………

zmocňuji

Pana (paní): …………………………………………………………………………………………………

Narozeného (narozenou): …………………………..

RČ: ……………………………………

Bytem trvale: ………………………………………………………………………………………………..

pro (určení konkrétního právního úkonu/ nebo úkonů) : provedení odhlášení vozidla v registru silničních vozidel na místně příslušném obecním úřadě.

Vozidlo (značka, typ): …………………………………………………………………………………….

Registrační značka (SPZ): ………………………………………………………………………………

VIN: …………………………………………………………………………………………………………….

V ……………………………… dne …………………………………

Podpis zmocnitele ………………………………………………..

Plnou moc přijímám.

V ……………………………… dne …………………………………

Podpis zmocněnce ………………………………………………..

Pečlivá kontrola vozu by se neměla zanedbávat

Stejně jako si pozorně přečtete znění kupní smlouvy, stejně pečlivou pozornost věnujte především technickému stavu ojetého vozidla. Zkušený automechanik pozná, zda uvedené najeté kilometry odpovídají skutečnému stavu auta a zda není tachometr stočený. Důležitý je již první dojem při pohledu na ojetinu zvenčí. Na první pohled poznáte například jiný odstín laku na blatníku či jiném dílu, což je známkou toho, že díl byl vyměněn. To může být i znamením, že auto bylo havarované, ikdyž vám prodávající bude tvrdit opak.

Dalším ukazatelem je stav karoserie. Pokud zjistíte, že prahy se dají propíchnout šroubovákem, jedná se obvykle o starší auto, než prodávající deklaruje.

Prozkoumejte i interiér, na jehož stavu rovněž poznáte stáří vozidla a péči jeho majitele. Pak se věnujte všem ovládacím prvkům, bezpečnostním pásům a funkčnosti všech světel a kontrolek. Srdcem auta je motor, takže po otevření kapoty byste měli vidět  čistý motor, žádné ukapávání, zanesení či prosakování. Po nastartování musí motor ihned reagovat bez prodlev a bez nepřirozených zvuků. Nakonec si rozhodně vyžádejte zkušební jízdu a sám si vyzkoušejte, jak se auto ovládá a jak reaguje.

Při koupi nového automobilu si nezapomeňte sjednat povinné ručení.

Nejčastější otázky a odpovědi ohledně kupní smlouvy

Jak od kupní smlouvy odstoupit?

Ale co dělat v případě, že se po krátké době na voze začnou ukazovat skryté vady? Nebo jste vzali auto do profesionálního servisu, a tam vám řekli, že něco nesplňuje dohodnuté podmínky kupní smlouvy? V tom případě vás bude zajímat odstoupení od smlouvy. Na to máte nárok při zakoupení vozu nového i ojetého.

Kdy můžete od smlouvy odstoupit?

Jako důvody pro odstoupení od smlouvy můžeme hodnotit tyto 2 situace.

Vozidlo má závažné vady právní povahy. To znemožňuje jeho bezpečné využití a není tak vhodné pro účely, kvůli kterým byl vůz koupen.

Pokud při objevení vady neopraví prodávající problém do 30 dnů, tak je vada klasifikována jako neodstranitelná.

Co dělat při zjištění závady?

Pokud nějakou vadu zjistíte do šesti měsíců od koupě vozu, tak vůz zavezte do servisu a nechejte si sepsat odborný posudek. Prodávajícího následné kontaktujte o problému. Zašlete mu také doporučený dopis, ve kterém musí být: datum koupě, popis koupeného vozu, popis skryté závady, přiložený odborný posudek a návrh řešení situace (chcete odstoupit od smlouvy, nechat opravit na náklady prodávajícího nebo slevu).

Jak je to se zárukou u ojetých vozů?

Za vady na vozidlo, které na voze byly již prodeji a kupující na ně nebyl upozorněn, nese zodpovědnost prodávající. Tyto vady nesmí být zjevné (kupující si jich mohl při inspekci všimnout) nebo být způsobeny běžným používáním vozu.

U ojetého vozu samozřejmě dvouletou záruku nedostanete. Přesto si i u některých prodejců můžete dokoupit. Jakékoliv vady, které na vozidle byly již při prodeji, okamžitě reklamujte. Je to porušení smlouvy a prodávající má povinnost odstranit je na vlastní náklady. Pokud odstranitelné jsou, pak není možné od smlouvy odstoupit.

Jak zrušit povinné ručení při prodeji automobilu?

Při prodeji vozu pojistka samozřejmě automaticky nezaniká a nemůžete ji převádět ani na jiný vůz. Jakmile máte k dispozici podepsaný doklad o prodeji, tak ho předejte pojišťovně, u které máte povinné ručení sjednané. Tímto dokladem může být kupní smlouva nebo velký technický průkaz, kde je napsán nový majitel. Pojišťovna sjednané pojištění ukončí a vrátí vám peníze za tu část roku, kdy již pojistka nebude platná. Výpověď povinného ručení je tímto způsobem platná ještě ten den, kdy o to požádáte. Dávejte si ale velký pozor na to, že povinné ručení musí být platné ve chvíli, kdy vaše auto stojí v autobazaru.

Jak sjednat povinné ručení při koupi automobilu?

Na trhu s pojištěním se setkáte s velkým množstvím nabídek a jedna vypadá lépe než druhá. Možná se vám také bude zdát, že je velice složité se v těchto nabídkách zorientovat a proto vám doporučujeme využít kalkulačku povinného ručení. Během výběru povinného ručení se nedívejte pouze na cenu, ale také na výši limitů škod a další možná připojištění. Se správně nakonfigurovaným pojištěním máte jistotu, že v případě autonehody budete moci tento problém snadno řešit.

Pro srovnání povinných ručení je potřeba zadat do srovnávače základní informace o vozidle, jež velice přehledně najdete v technickém průkazu. Stejná váha je kladena údajům o novém vlastníkovi vozidla. Mnohá připojištění jsou v rámci povinného ručení zdarma, ale za jiná si připlatíte. Dbejte také na to, aby poskytovatel pojištění poskytoval asistenční služby 24 hodin denně a vy se tak mohli dostat bezpečně domů.

Zdroje:

12 KOMENTÁŘE

 1. V případě, že je auto na firmu, kdo se do smlouvy vyplňuje jako prodávající? Zástupce firmy? Majitel, jednatel?

  • Mám stejný problém, + v kupní smlouvě je napsáno, „viditelné opotřebení“, ale v konverzaci na fb jsem uvedl každou vadu, kupující po měsíci, co měl auto v provozu (vozil tím dřevo a jezdil jako hovado, se začal ohánět tím, že to není napsáno v kupní smlouvě, chce po mě vrátit peníze a mně vrátit automobil, ani o jedno nemám zájem, neví někdo, jak postupovat? Btw za auto jsem chtěl 10 tisíc a dostal jsem jen 7

   • Říká, že auto odveze do servisu a bude po mně chtít náhradu za každou vadu, co na autě najdou, auto staré 23 let, takže stav tomu odpovídá, jak postupovat, ví někdo?

 2. Prosím o radu. Prodávám automobil, který patří organizaci. V kupní smlouvě mám uvést své jméno nebo název organizace?

 3. Dobrý den, prosím, je potřeba mít v kupní smlouvě úředně potvrzené podpisy. Nebo stačí mít úředně potvrzenou Plnou moc od prodávajícího? Děkuji za odpověď Eva Hrabovská

 4. Dobrý den, před krátkým časem jsem v malém tuzemském autobazaru zakoupil vůz Opel Corsa. S komunikací i přístupem autobazaru jsem byl spokojen a proto jsem se nebránil, když navrhli, že kupní smlouvu formulují oni. Jenže. Po několika týdnech využívání se objevil poměrně nepříjemný problém s motorem vozu a když jsem to oznámil majiteli autobazaru, tak již tak příjemný nebyl. Právo na reklamaci mám údajně uplatnit u předchozího majitele vozu. Jak si mám tedy teď počínat? S pozdravem, Jarek S.

  • Dobrý den,
   v tomto případě rozhoduje znění kupní smlouvy a situace, za které byl automobil prodáván. Pokud vám nebylo řečeno, že prodejce automobilu jedná za předchozího majitele daného vozu a není to tak formulováno ve smlouvě, kde by musely být identifikovány tři osoby, tak celou odpovědnost za vady prodávaného vozu nese prodejce. Pokud totiž předchozí majitel není ve smlouvě, tak nebyl prodejce z autobazaru zprostředkovatel, ale byl obstaravatel prodeje. Pokud je tedy prodejce ve smlouvě jako smluvní partner, tak je k jednání zavázán on sám.
   S pozdravem, Josef Fencl

 5. Dobrý den, chtěl bych prodat auto, které vlastním 3 měsíce.
  Auto jsem koupil za 180 000 a mám kupce, kterému bych ho prodal za 150 000.
  Musím z prodeje auta platit daň?
  Děkuji
  Kadlec

  • Dobrý den, pane Kadleci,

   děkujeme za Váš dotaz. Jelikož se chystáte auto prodat do 12 měsíců od jeho koupě, musíte uvést jeho prodej v daňovém přiznání (DPFO). Daň z příjmu v tomto případě nebudete odvádět, jelikož prodejní cena byla nižší než cena pořízení. Nevznikl Vám tak žádný zisk. Snad Vám tato odpověď dostačuje. Při vyplňování daň. přiznání se doporučujeme obrátit na účetní nebo daňového poradce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články