Domů » Pro řidiče » Autoškola » Řidičský průkaz od 17 let: Jaká jsou pravidla a jak to celé funguje

Řidičský průkaz od 17 let: Jaká jsou pravidla a jak to celé funguje

Od 1. ledna 2024 bude možné získat řidičský průkaz skupiny B již od 17 let. Jak to celé bude fungovat? Jaká jsou pravidla pro řidiče a jaká pro mentory? Co je nutné splnit?

Řidičský průkaz od 17 let: Jaká jsou pravidla a jak to celé funguje

Změny v silničním provozu od roku 2024

Od 1. ledna 2024 nabude účinnosti novela silničního zákona 361/2000 Sb., kterou vláda schválila v minulém roce. Tato novela přináší celou řadu významných změn v oblasti silničního provozu. Tyto úpravy jsou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti na českých silnicích, optimalizaci dopravního toku a současně posílení trestů za nejtěžší dopravní přestupky a také změny v bodovém systému. Další významnou novinkou je pro potenciální řidiče tzv. řidičský průkaz na zkoušku a tzv. řidičák od 17 let, tedy možnost dřívějšího řízení s mentorem.

Řidičský průkaz od 17 let: Co je to režim L17?

Od 1. ledna 2024 je v České republice spuštěn řidičský průkaz od 17 let, známý také jako režim L17, v souladu s ustanovením § 83a zákona č. 361/2000 Sb.

Systém L17 představuje alternativu k tradičnímu modelu autoškoly, umožňující absolvovat výuku a výcvik v autoškole již před dosažením věku 17 let a následně úspěšně absolvovat závěrečné zkoušky právě ve věku 17 let. Po úspěšném dokončení tohoto procesu mohou mladí začínající řidiči v režimu L17 a jejich mentoři podílet se na reálném silničním provozu, kde mohou zdokonalovat své dovednosti a znalosti získané v průběhu autoškoly

Systém je postaven na principu dobrovolnosti. Nadcházející řidiči tak mají možnost rozhodnout se, zda se zaregistrují do tradiční autoškoly a získají řidičský průkaz až v 18 letech, nebo zvolí vstup do programu L17 a úspěšně složí zkoušky již o rok dříve.

Novým zákonem je umožněno zahájit výuku v autoškole nejdříve již ve věku 15,5 let, avšak dokončení výuky a získání odborné způsobilosti bude možné až od 17 let. Po dosažení této věkové hranice je možné podstoupit zkoušku odborné způsobilosti a po jejím úspěšném absolvování získá uchazeč řidičský průkaz.

Od 17 let bude řidič v režimu L17 oprávněn řídit osobní automobil pouze za přítomnosti zkušeného řidiče, který bude plnit roli mentora. Mentor bude muset splňovat kvalifikační požadavky a během jízdy bude povinen sedět na místě spolujezdce. Informace o účasti v režimu L17 pro mladé řidiče i pro mentora budou zaznamenány v evidenční kartě řidiče.

Umožnění řízení osobního automobilu s dohledem mentora od 17 let má za cíl posílit bezpečnost na silnicích. Hlavním záměrem je rozvíjet řidičské dovednosti pod vedením zkušeného a bezúhonného řidiče neboli mentora. Za případné porušení pravidel hrozí mentorovi pokuta až ve výši 25 000 Kč.

Po dosažení věku 18 let, pak bude možné, aby mladý řidič jezdil sám. Avšak je nutné brát v potaz, speciální režim tzv. řidičský průkaz na zkoušku, který se nově vztahuje a platí pro ty řidiče, kteří drží řidičské oprávnění kratší dobu, než dva roky od získání prvního řidičského oprávnění, a to nehledě na věk řidiče. 

Řidičský průkaz na zkoušku při získávání řidičského průkazu slouží jako preventivní opatření pro nové řidiče. Pokud v průběhu dvou let od udělení řidičského oprávnění spáchají šestibodový přestupek nebo jim bude řidičský průkaz odebrán kvůli závažnému přečinu, musí absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Tato čtyřhodinová výuka se zaměřuje na příčiny dopravních nehod, jejich prevenci, a zahrnuje také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.

Jaké jsou výhody L17?

Velkou výhodou programu L17 je řízený a kontrolovaný vliv na mladé začínající řidiče, kteří jsou dlouhodobě zařazení jako jedna z rizikových skupin v rámci dopravní situace a dopravních nehod na silnicích. 

Předchozí možnost získat řidičské oprávnění před dosažením osmnácti let se podle zkušeností v zahraničí a také z různých výzkumů osvědčila a potvrdila, že mladí začínající řidiči nejsou zdaleka horšími absolventy autoškol než jejich starší protějšky. Právě naopak, tendence úspěšného absolvování autoškolského výcviku klesá s věkem žadatelů o řidičský průkaz.

Státy, kde jsou programy L17 zavedeny a dlouhodobě využívány, potvrzují pozitivní dopad na bezpečnost v automobilové dopravě.

Řidič L17: Pravidla a povinnosti

Systém L17 představuje alternativu k tradičnímu modelu autoškoly, umožňující absolvovat výuku a výcvik v autoškole již před dosažením věku 17 let a následně absolvovat závěrečné zkoušky právě ve věku 17 let. Po úspěšném dokončení tohoto procesu mohou mladí začínající řidiči L17 a jejich mentoři participovat na reálném silničním provozu, kde mohou zdokonalovat své dovednosti a znalosti získané v průběhu autoškoly

Žadatel v režimu L17 bude moci získat řidičské oprávnění skupiny B již od věku 17 let a k tomu bude muset úspěšně absolvovat standardní výcvik v autoškole, včetně úspěšného absolvování běžných závěrečných zkoušek

Aby bylo možné se přihlásit do konkrétní autoškoly a do režimu Řidič L17 je nutné splnit následující legislativní podmínky:

 • Minimální věk 15,5 let představuje první možnost pro mladé řidiče přihlásit se do autoškoly a zahájit kurz v rámci systému L17, což umožňuje započít výcvik až 18 měsíců před dosažením věku 17 let. 
 • Zdravotní způsobilost neboli posudek od praktického lékaře.
 • Vyplněná přihláška o řidičské oprávnění podepsaná zákonným zástupcem.

Ve věku 17 let se účastníci systému L17 připravují na závěrečnou zkoušku, která představuje přechod do režimu řízení L17. Tato zkouška zahrnuje testy z jízdy a teorie, které jsou provedeny se zkušebním komisařem. Po úspěšném absolvování této etapy začíná program L17, který zahrnuje praxi s mentorem a podpůrnou výuku prostřednictvím webové aplikace. Součástí programu jsou také motivační plány a výzvy.

Po dosažení věku 18 let mohou účastníci samostatně řídit v provozu a mít možnost dalšího školení a získávání zkušeností v rámci programu L17. Tato fáze umožňuje plné využití nabytých dovedností a možnost jízdy bez omezení. K dispozici jsou také další aktivní podpora a školení prostřednictvím aplikace, a to včetně výhod pro aktivní a bezchybné řidiče, a možností mezinárodní jízdy.

Co bude Řidič L17 moci řídit?

Osobní a dodávkové automobily jsou povoleny pouze s účastí Mentora L17 na sedadle spolujezdce. Tato pravidla platí pro vozidla s největší povolenou hmotností do 3 500 kg a s nejvíce 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. 

K těmto vozidlům je možné připojit:

 • vozidlo (přívěs) s největší povolenou hmotností do 750 kg.
 • vozidlo (přívěs) s největší povolenou hmotností převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost celé jízdní soupravy nepřesahuje 3 500 kg.

Vozidla zařazená do následujících skupin mají odlišná pravidla:

 • Vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou (skútry) mohou být využívána bez Mentora L17.
 • Vozidla zařazená do skupiny B1 (obvykle označovaná jako „čtyřkolky“) mohou být využívána bez Mentora L17.
Jaká má pravidla Řidič L17?

Jak probíhá kurz autoškoly

Podle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podléhá výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění.

Každý žadatel v rámci systému L17 musí absolvovat s individuálním studijním plánem alespoň 11 hodin teoretické výuky a 28 hodin praktických jízd. Žáci v rámci systému L17 musí dokončit kompletní kurz, který zahrnuje 36 hodin výuky.

Teoretický výcvik zahrnuje:

 • 5 hodin výuky předpisů o provozu vozidel,
 • 1 hodinu výuky o ovládání a údržbě vozidla,
 • 3 hodiny teorie řízení a principů bezpečné jízdy,
 • 1 hodinu výuky zdravotnické přípravy,
 • 1 hodinu opakování a přezkoušení.

Praktický výcvik zahrnuje:

 • 28 hodin výcviku v řízení vozidla,
 • 2 hodiny praktické údržby,
 • 4 hodiny praktického výcviku zdravotnické přípravy.

Je však nezbytné, aby žadatel byl zdravotně způsobilý, absolvoval standardní výcvik v autoškole a úspěšně složil závěrečné zkoušky.

Řidič L17 bude oprávněn řídit osobní automobil od 17 let pouze za přítomnosti konkrétního zkušeného řidiče, který bude plnit roli mentora. Mentor bude povinen splňovat stanovené kvalifikační předpoklady, bude sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu. 

Jak se naučit testy na autoškolu?

Základem je mít správné varianty testů, které najdete třeba na stránkách Ministerstva Vnitra. Osvědčený postup pro naučení je časté opakování testů a zvlášť jejich pochopení. Jestliže vám není některá otázka jasná, zeptejte se na ní již stávajícího řidiče, který vám dá třeba příklad z praxe.

Mentor L17: Pravidla a povinnosti

Mentorem může být výhradně pouze řidič, který disponuje řidičským oprávněním skupiny B po dobu minimálně 10 let, což je označováno v této terminologii jako zkušený řidič. Tento řidič nesmí mít udělen žádný zákaz řízení v posledních 5 letech a jeho bodové hodnocení musí být 0 bodů. Mentorem se může stát prakticky kdykoliv, nejčastěji je to však rodič nebo příbuzný mladého řidiče, avšak ani toto není podmínkou.

Řidič L17 si musí vybrat konkrétního mentora, který s tím musí písemně souhlasit. Tato informace se zaznamenává do evidenční karty řidiče obou zúčastněných stran. Řidič v režimu L17 může mít celkem až 4 mentory. Dodatečný zápis mentora nebo dalších mentorů je zpoplatněno částkou 100 Kč.

Mentor je aktivním spolujezdcem, nesmí být během jízdy ovlivněn alkoholem ani jinými návykovými látkami. Je nutné si uvědomit, že mentor není pouhým spolujezdcem, ale má povinnost aktivně dohlížet na mladého řidiče a v případě potřeby mu poskytnout radu nebo jinou pomoc. V případě vzniku dopravní nehody bude zkoumáno, zda mentor neselhal ve svých povinnostech. Pokud se prokáže chyba mentora, může být na něj uvalena sankce.

Jak by měl mentor postupovat při první jízdě řidiče L17 po vydání řidičského průkazu?

 • Je doporučeno označit vozidlo Řidiče v režimu L17 příslušnou samolepkou.
 • Ještě před první jízdou si domluvte s ostatními mentory a řidičem L17 pravidla a postupy, abyste mohli společně jednotně postupovat a jednat při řízení vozidla.
 • Před svou první samostatnou jízdou si stáhněte aplikaci pro mentory.
 • Před samotnou jízdou se domluvte na trase, časovém plánu a jaký bude váš cíl cesty. Projděte si trasu na mapě nebo ji nastavte v navigaci.
 • První jízda by měla být nenáročná v klidném časové období a také známá pro řidiče. Cesta by mohla být naplánována večer, kdy je klidnější provoz.  
 • Během první samostatné jízdy dělejte častější přestávky a diskutujte o pozitivních i negativních stránkách celé jízdy.
 • Po absolvování první jízdy proveďte společné vyhodnocení, diskutujte o pozitivních a negativních zkušenostech a sdílejte tyto informace s ostatními mentory, kteří se teprve chystají na svou první jízdu.
Jaká pravidla má Mentor L17?

Označení vozidel L17

Vozidlo, které je provozováno řidičem v režimu L17, tedy s mentorem, není nutné speciálně označovat. Avšak je doporučeno využít existujícího označení O3, určeného pro vozidla řízená začátečníky. Pokud máte zájem o označení svého vozidla jako L17, můžete si zakoupit magnetickou nálepku v autoškole, kde jste absolvovali kompletní výcvik a zkoušky na získání řidičského průkazu. 

Povinnost používání tohoto označení nebyla zavedena do zákona z důvodu toho, že řidič v režimu L17 podstoupil plnohodnotnou zkoušku, a proto je odborně způsobilým držitelem platného řidičského oprávnění a nese tedy plnou odpovědnost.

Označení tohoto vozidla je pouze doporučeno, avšak jeho identifikace může zvýšit bezpečnost a plynulost provozu. 

Mobilní aplikace L17

Řidiči zapojení do systému L17 spolu s jejich mentory mají k dispozici mobilní aplikaci L17, která slouží jako spolehlivý průvodce celým tímto systémem. Tato aplikace poskytuje užitečné tipy jak pro řidiče v režimu L17, tak i pro jejich mentory. Umožňuje uživatelům zaznamenávat a hodnotit jednotlivé jízdy, a rovněž podporuje plnění výzev. Aplikace je kompatibilní s operačními systémy iOS a Android pro chytré mobilní telefony.

Mobilní aplikace L17

Zdroj: l17.cz, sbirka.cz

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je to řidičský průkaz od 17 let?

Systém L17 představuje alternativu k tradičnímu modelu autoškoly, umožňující absolvovat výuku a výcvik v autoškole již před dosažením věku 17 let a následně absolvovat závěrečné zkoušky právě ve věku 17 let. Po úspěšném dokončení tohoto procesu mohou mladí začínající řidiči L17 a jejich mentoři participovat na reálném silničním provozu, kde mohou zdokonalovat své dovednosti a znalosti získané v průběhu autoškoly. 

Jaká jsou pravidla pro řidiče L17?

Aby bylo možné se přihlásit do konkrétní autoškoly a do režimu Řidič L17 je nutné splnit následující legislativní podmínky: minimální věk 15,5 let, je nutná zdravotní způsobilost neboli posudek od praktického lékaře a vyplněná přihláška o řidičské oprávnění podepsaná zákonným zástupcem.

Jaká jsou pravidla pro mentora L17?

Mentorem může být výhradně pouze řidič, který disponuje řidičským oprávněním skupiny B po dobu minimálně 10 let, což je označováno v této terminologii jako zkušený řidič. Tento řidič nesmí mít udělen žádný zákaz řízení v posledních 5 letech a jeho bodové hodnocení musí být 0 bodů. Mentorem se může stát prakticky kdykoliv, nejčastěji je to však rodič nebo příbuzný mladého řidiče, avšak ani toto není podmínkou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články