Domů » Pro řidiče » Autoškola » Sdílená zóna: Co to je, jaká jsou pravidla a povinnosti

Sdílená zóna: Co to je, jaká jsou pravidla a povinnosti

Od začátku roku 2024 můžeme očekávat řadu inovací a změn v oblasti dopravy na pozemních komunikacích. Jednou z těchto inovací je postupné zavádění tzv. sdílených zón. Tyto oblasti se liší od tradičních pěších nebo obytných zón tím, že podléhají specifickým pravidlům, které zohledňují smíšený provoz na pozemních komunikacích. V tomto článku se zaměříme na vysvětlení pojmu sdílená zóna, představíme nové dopravní značky a rozebereme pravidla a povinnosti, která v těchto zónách platí.

Sdílená zóna: Co to je, jaká jsou pravidla a povinnosti

Od ledna 2024 se na českých pozemních komunikacích objeví nové dopravní značky a také jejich úprava a úprava piktogramů.

Sdílená zóna: Význam definice

Sdílená zóna nebo také nazývaná zóna setkávání je navržena k lepšímu řešení dopravy v centrálních částech měst se smíšeným provozem automobilů, autobusů, ale i tramvají a podobně. 

Tato oblast je určena k užívání pro všechny účastníky silničního provozu, což znamenád, že mohou společně sdílet prostor jak chodci, tak i cyklisté, motorkáři, řidiči na koloběžkách, řidiči automobilů, řidiči autobusů, ale například i řidiči tramvají. 

Sdílená zóna představuje zastavěnou (urbanizovanou) oblast, kde začátek a konec těchto sdílených zón jsou vždy jasně označeny specifickou novou dopravní značkou s názvem sdílená zóna.

Sdílená zóna představuje jakési dopravní opatření, kde je tradiční oddělení mezi chodci, cyklisty a řidiči odstraněno. V této zóně nenajdeme klasické chodníky, cyklostezky ani vyhrazené pruhy pro auta. Všichni účastníci silničního provozu mají rovnocenné právo na užívání sdíleného prostoru a jsou povinni respektovat obecná pravidla silničního provozu s důrazem na ohleduplnost. Jednou z výjimek jsou tramvaje. 

Podle mluvčího ministra dopravy, lze konstatovat, že ve sdílené zóně není žádný druh dopravy vyloučen. Sdílenou zónu je možné si představit jako kombinaci běžné ulice s pěší nebo obytnou oblastí. Zatímco chodci mohou využívat celý prostor, řidiči mají vyhrazenou část prostoru, která může být stavebně oddělena například květináči nebo jiným městským mobiliářem. Důležité je však podotknout, že to neznamená vytvoření tradičních chodníků a silnic. Maximální povolená rychlost pro vozidla v této zóně činí 20 km/h.

Implementace sdílených zón v České republice bude inspirována úspěšnými příklady z vyspělých zemí v zahraničí, mezi něž patří Belgie, Nový Zéland, Francie, Německo, Rakousko nebo například Dánsko. Tyto země již úspěšně zavedly sdílené zóny, což představuje pozitivní vzor pro rozhodnutí implementovat tuto koncepci i u nás.

Sdílená zóna vs. obytná zóna vs. pěší zóna

Sdílená zóna a jejím hlavním rozdílem je to, že kromě chodců, cyklistů a nebo automobilů mohou v těchto sdílených zónách jezdit také tramvaje. Všechny formy dopravy by měly být v této oblasti rovnocenné. 

Sdílená zóna, pěší zóna a obytná zóna jsou tři různé koncepce urbanistického uspořádání veřejných prostorů v městském prostředí, a každá z nich má specifické charakteristiky.

  • Pro chodce a cyklisty je vyhrazena obytná zóna. Vjezd vozidel do této oblasti je povolen, přičemž maximální povolená rychlost je 20 km/h. Parkování je dovoleno pouze na označených parkovištích. V rámci obytné zóny je také umožněno hrát si přímo na silnici.
  • Pěší zóna a její hlavním účelem je poskytovat prostor pro chodce. Chodci se v ní mohou pohybovat po celé šířce ulice. Pouze děti do 9 let mají povoleno jezdit na kole v pěší zóně, stejně jako na chodníku. V případě, že je na dolní části značky „Pěší zóna“ zobrazeno kolo, mají i cyklisté povoleno vjíždět do pěší zóny. Vjezd automobilů je také povolen, avšak pokud je to specifikováno na spodní části příslušné dopravní značky. 
  • Sdílená zóna je specifický typ veřejného prostoru v městském prostředí, kde je tato oblast určena pro všechny účastníci dopravy silničního provozu. Tuto oblast tak mohou sdílet jak chodci, tak i cyklisté, motorkáři, řidiči automobilů, řidiči autobusů, ale například i řidiči tramvají. Hlavním cílem sdílených zón je dosažení vyšší bezpečnosti a rovnocennosti mezi různými formami dopravy.

Zjednodušeně lze říci, že Staroměstské náměstí je označeno jako pěší zóna, které nemá provoz tramvaje. Naopak sdílená zóna je konkrétní místo, kde je již provoz tramvají povolen, v tomto případě se tak může jednat o Náměstí republiky. 

Sdílená zóna: Podle zákona

V České republice byla tato legislativní novinka implementována s účinností od 1. 1. 2024 novelou zákona o silničním provozu. 

Zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

§ 39b

(1) Sdílená zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Sdílená zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec sdílené zóny“, a je určena k užívání všemi účastníky silničního provozu.

(2) Ve sdílené zóně musí účastníci provozu na pozemních komunikacích dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, které nesmí ohrozit. Řidiče tramvaje nesmí ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích ani omezit a tramvaj má vždy přednost v jízdě.

(3) Ve sdílené zóně smějí chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž na chodce se nevztahují § 53 a 54 a na cyklisty se nevztahuje § 57 odst. 2 a 3. Přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, chodci musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla.

(4) Ve sdílené zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1 Stání motorových vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.

Sdílená zóna: Specifikace pravidel a povinností

Vzhledem k rušnému provozu ve sdílené zóně je legislativou stanovena povinnost zachovávat zvýšenou opatrnost a ohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu. V praxi to znamená, že nikdo nesmí ohrozit ostatní účastníky, s výjimkou tramvají.

Právě pro tramvaje ve sdílené zóně platí pravidlo, že tramvaj má vždy přednost v jízdě ve sdílené zóně. Ostatní účastníci nesmějí tramvaj nijak ohrozit ani omezit. To znamená, že ať už chodci, cyklisté nebo třeba řidiči autobusů musí dát tramvaji vždy přednost!

Ve sdílené zóně mají všichni účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté a řidiči motorových vozidel) rovnocenné postavení a jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k vzájemnému ohrožení.

Chodci a cyklisté mají v sdílené zóně právo užívat komunikaci v celé její šířce, což zahrnuje i střed silnice. Pokud však přijede vozidlo s právem přednostní jízdy, musí chodci povinně uvolnit prostor pro bezpečný průjezd tohoto vozidla. Legislativa toto nezmiňuje, avšak i ostatní účastníci silničního provozu musí umožnit průjezd těmto specifickým vozidlům s právem přednostní jízdy.  

Ve sdílené zóně je nejvyšší povolená rychlost 20 km/h. Tato maximální povolená rychlost je povinná pro všechny účastníky silničního provozu ve sdílené zóně. 

Podobně jako v případě obytné nebo pěší zóny je důležité vždy při vyjíždění z této oblasti dát přednost v jízdě všem ostatním účastníkům.

Co se týká parkování a stání ve sdílené zóně, je stanoveno, že stání motorových vozidel je povoleno pouze na označených parkovacích místech, zatímco jízdní kola a jiná nemotorová vozidla mohou být odstavena na vyhrazených místech a dalších místech k tomu určených. 

Sdílená zóna: Dopravní značka

Od ledna 2024 se zavádí nová dopravní značka IZ 10a „Sdílená zóna a dopravní značka IZ 10b „Konec sdílené zóny.

Dopravní značka „Sdílená zóna“ a „Konec sdílené zóny“ jsou značky, které budou označovat oblasti sdílených zón, nového urbanistického řešení míst určených pro všechny účastníky silničního provozu. Sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány při úpravách středů měst a obcí, jsou navrženy s cílem optimálního využití veřejného prostoru a současně pro zklidnění dopravy.

Sdílenou zónu bude označovat dopravní značka umístěná na začátku i konci. Inspirací pro tuto značku bylo rakouské značení, konkrétně obytných zón, avšak v tomto případě jsou na ní zobrazeni i řidiči, cyklisté a chodci. Značka zvýrazňuje maximální povolenou rychlost. Na konci sdílené zóny je stejná značka přeškrtnutá, což signalizuje její ukončení. Tímto způsobem bude označení sdílené zóny jasné a zřetelné pro všechny účastníky silničního provozu.

Dopravní značka s kódem IZ 10a „Sdílená zóna“ označuje oblast, kde se kromě běžných pravidel provozu na pozemních komunikacích uplatňují specifická pravidla pro provoz ve sdílené zóně.

Naopak značka IZ 10b „Konec sdílené zóny“ signalizuje konec této sdílené zóny a může být tato dopravní značka umístěna pouze po levé straně vozovky při výjezdu ze sdílené zóny, ze strany opačné k značce Sdílená zóna.

Jak vypadá sdílená zóna v zahraničí?

Zdroj: zakonyprolidi.cz

Previous article Jak vyhledávat náhradní díly na automobil
Next article Nové dopravní značky v roce 2024
Ráda cestuji autem neplánovaně kamkoliv, kdykoliv a na, jakkoliv dlouhou cestu. Mám ráda velká auta, která jsou praktická a umí na víkend převést cokoliv na co si vzpomenu. Od 18 let vlastním řidičský průkaz a užívám si tu bezstarostnou a svobodnou jízdu, kam zrovna chci. Na Autotripu pro vás převážně píšu informační články a praktické tipy pro řidiče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články