Domů » Pro řidiče » Autoškola » Nové dopravní značky v roce 2024

Nové dopravní značky v roce 2024

Rok 2024 přinese řadu inovací a změn v oblasti dopravy, které výrazně usnadní život a zpřehlední tuto sféru pro všechny uživatele na pozemních komunikacích. Od začátku nového roku se řidiči budou setkávat s novými dopravními značkami a úpravami různých piktogramů na dálnicích a silnicích. V našem článku se podíváme podrobně na všechny tyto změny.

Nové dopravní značky v roce 2024

Od ledna 2024 se na českých pozemních komunikacích objeví nové dopravní značky a také jejich úprava a úprava piktogramů. Novela vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou schválila Legislativní rada vlády, je reakcí na změny v zákoně o silničním provozu. Zároveň reflektuje praktické zkušenosti a aktuální trendy ve vývoji silničního provozu na našich komunikacích. Příslušné správní úřady tak budou od 1. ledna 2024 rozhodovat o využívání a umístění těchto nových dopravních značek.

Přehledně: Nové dopravní značky 2024

Od ledna 2024 se můžete setkat s novými dopravními značkami. O které se konkrétně jedná?

Dopravní značka: Sdílené zóny

Od ledna 2024 se zavádí dopravní značka IZ 10a „Sdílená zóna a dopravní značka IZ 10b „Konec sdílené zóny.

Dopravní značka „Sdílená zóna“ a „Konec sdílené zóny“ jsou značky, které budou označovat oblasti sdílených zón, nového urbanistického řešení míst určených pro všechny účastníky silničního provozu. Sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány při úpravách středů měst a obcí, jsou navrženy s cílem optimálního využití veřejného prostoru a současně pro zklidnění dopravy.

Dopravní značka s kódem IZ 10a „Sdílená zóna“ označuje oblast, kde se kromě běžných pravidel provozu na pozemních komunikacích uplatňují specifická pravidla pro provoz ve sdílené zóně.

Naopak značka IZ 10b „Konec sdílené zóny“ signalizuje konec této sdílené zóny a může být tato dopravní značka umístěna pouze po levé straně vozovky při výjezdu ze sdílené zóny, ze strany opačné k značce Sdílená zóna.

Sdílená zóna neboli někdy nazývaná též zóna setkávání, je navržena k lepšímu řešení dopravy v centrálních částech měst s různorodým a smíšeným provozem automobilů, hromadné dopravy, cyklistů a chodců. Pro všechny typy dopravy by zde měla platit maximální povolená rychlost 20 km/h.

Dopravní značka: Parkoviště P+D

Od ledna 2024 se zavádí nová dopravní značka IP 13f „Parkoviště P+D (Park & Drive)“.

Nová dopravní značka IP 13f s názvem „Parkoviště P+D (Park & Drive)“ označuje parkoviště určené pro zaparkovaná vozidla, jejichž řidiči následně pokračují v jízdě do centra města jako spolucestující v jiném vozidle prostřednictvím spolujízdy. 

Pojem spolujízda se začíná v České republice v rámci sdílené dopravy objevovat čím dál častěji a také více využívat v praxi. 

Na rozdíl od existujících parkovišť typu P+R nebo K+R, tato nová koncepce nezpůsobuje změnu způsobu dopravy, ale umožňuje pouze přestup více osob do jiného vozidla

Parkoviště P+D jsou již dnes úspěšně provozována v zahraničí, například v zemích jako je Rakousko, Německo, Belgie, Francie a Nizozemí. Pro lepší představu o konkrétním využití lze uvažovat o jejich implementaci například v okolí sjezdu z dálnice D1 u Velkých Popovic. 

Dopravní značka IP 30f „Parkoviště P+D (Park & Drive)“
IP 13f „Parkoviště P+D (Park & Drive)“

Dopravní značka: Sanitace hygienických zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů

Od ledna 2024 se zavádí nová dopravní značka IJ 15 „Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel“.

Ministerstvo dopravy muselo reagovat na stále rostoucí popularitu obytných vozidel a karavanů zavedením nové dopravní značky. 

Tato dopravní značka IJ 15 „Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel“ má sloužit k identifikaci a specifikaci servisního místa určeného k poskytování servisu pro sanitaci hygienických zařízení těchto vozidel, jako je vypouštění šedé vody nebo čištění chemických toalet, u obytných automobilů a obytných přívěsů. 

Ministerstvo dopravy uvádí, že dosud tato místa nebyla řádně označena, což vedlo k nevhodnému vypouštění odpadních vod na nevhodná místa. 

Dopravní značka IJ 15 Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel
IJ 15 „Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel“

Dopravní značka: Piktogram e-koloběžky

Od ledna 2024 se zavádí nová aktualizace piktogramu pro elektrokoloběžky. 

Nově zavedený piktogram č. 229 nyní identifikuje elektrokoloběžky s elektrickým pohonem, a bude se objevovat na různých dopravních značkách, například na těch označujících možná nabíjecí místa nebo zákazy vjezdu.

Zavedením tohoto specifického symbolu pro elektrokoloběžky je nutné reagovat na stále rostoucí popularitu a oblíbenost tohoto městského dopravního prostředku.

Od tohoto roku 2024 také platí povinnost mít platné povinné ručení pro vybrané elektrokoloběžky. To se vztahuje na uzavření povinného ručení pouze na uživatele těch konkrétních koloběžek, jejichž maximální konstrukční rychlost přesahuje 25 km/h při jakékoli hmotnosti nebo dosahuje rychlosti 14 km/h při hmotnosti nad 25 kg.

Piktogram č. 229 e-koloběžky
Piktogram č. 229 e-koloběžky

Dopravní značka: Terénní sociální služba

Od ledna 2024 se zavádí nová dopravní značka O 5c „Terénní sociální služba“

Dopravní značka O 5c s názvem „Terénní sociální služba“ zavádí zvláštní označení těchto vozidel, což umožní provozovatelům terénních sociálních služeb prokazovat svůj nárok na parkování

Dopravní značka O 5c Terénní sociální služba
O 5c „Terénní sociální služba“

Dopravní značka: Zastavovací terč pro střídavý provoz

Od ledna 2024 se zavádí nová dopravní značka Z 8d „Zastavovací terč pro střídavý provoz“

Terč slouží k zastavování vozidel k tomu určenou osobou dle § 79 odst. 1 písm. i) zákona, a to zejména při obousměrném provozu v jednom jízdním pruhu při přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci.

Terč se užívá tak, že strana se symbolem dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ směřuje k vozidlům, kterým se dává znamení k zastavení vozidla, a zelená strana směřuje k vozidlům, která mohou pokračovat v jízdě.

Dopravní značka Z 8d Zastavovací terč pro střídavý provoz
Z 8d „Zastavovací terč pro střídavý provoz“

Přehledně: Úprava podoby piktogramů nebo dopravních značek 2024

Od ledna 2024 se můžete setkat se stávajícími dopravními značkami, avšak jsou jejich piktogramy aktualizované. O které se konkrétně jedná?

Dopravní značka: Bezpečný odstup 

Od ledna 2024 se zavádí úprava vizuální podoby dopravní značky IP 32 „Bezpečný odstup“.

Dopravní značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou Bezpečný odstup informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly. Dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

Přepracování vizuálního provedení dopravní značky IP 32 „Bezpečný odstup“, zajišťuje novou podobu značky, což zaručí řidičům větší srozumitelnost a lépe jim připomene, jak dodržovat bezpečný odstup

Na původní značce bylo zobrazeno jedno vozidlo a za ním dvě šipky. V nové verzi dopravní značky jsou dvě šipky mezi dvěma auty. Vznikla tak tzv. mnemotechnická pomůcka: bezpečný odstup = 2 sekundy = 2 šipky.

Dopravní značka vlevo je již nahrazena dopravní značkou, kterou vidíte napravo.

V rámci bezpečného odstupu se na silnicích objeví také upravená vodorovná značka V 16, u které je navíc zdůrazněno praktické použití: dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

Dopravní značka: Nedostatečný průjezdní profil vozovky

Od ledna 2024 se zavádí úprava dopravní značky E13 „Nedostatečný průjezdní profil vozovky“

Tato dopravní značka v kombinaci s dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ upozorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky.

Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěná.

Je-li na dodatkové tabulce použít text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Je-li na dodatkové tabulce použít text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Při umístění pod dopravní značkou „Návěst před odpočívkou“ nebo „Návěst před odbočením na odpočívku“ nebo „Návěst pro odbočení na odpočívku“ lze na tabulce také uvést označení provozovatele čerpací stanice a stravovacího zařízení provozovaných na odpočívce.

E13 „Nedostatečný průjezdní profil vozovky“.

Dopravní značka: Návěst pro cyklisty 

Od ledna 2024 se zavádí úprava významu a užití dopravní značky IS 20 „Návěst pro cyklisty“. V minulých letech se dorpavní zančka jmenovala: Návěst před křižovatkou pro cyklisty.

Informativní značka IS 20, nyní vylepšená ve svém významu, nazvaná Návěst pro cyklisty, poskytuje informace o směru a čísle cyklistické trasy, průběhu trasy v místě křížení nebo křižovatky a podobně.

Dopravní značka: Piktogram elektromobil

Od ledna 2024 se zavádí úprava vizuální podoby piktogramu pro elektromobily

Aktualizace vizuální podoby piktogramu pro elektromobily, znamená změnu designu symbolu č. 211 pro elektromobily. Tímto způsobem dojde k jeho sjednocení s nejčastěji používaným symbolem napříč státy EU, což zvyšuje porozumění označení ze strany řidičů působících v zahraničí.

Piktogram č. 211 pro elektromobily
Piktogram č. 211 pro elektromobily

Všechny informace týkající se kompletního znění novely vyhlášky č. 294/2015 Sb., včetně odůvodnění a přehledu nových dopravních značek, jsou dostupé v aktualizovaném znění vyhlášky. 

Zdroj: zakonyprolidi.cz, zakonyprolidi.cz, mdcr.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články